METAL VE MADEN

Metal sektörü ülke ekonomisi ve sanayileşmede lokomotif sektör özelliğine sahiptir. Bu sektörün önemi en başta tüm endüstriyel dallara girdi vermesinden kaynaklanmaktadır. Demir çelik sektörünün başta inşaat malzemeleri olmak üzere otomotiv, gemi, uçak, demiryolu ve vagon gibi tüm taşıt araçları ve akla gelebilecek tüm makine, cihaz ve eşya üretimine katkısı vardır.

2011 yılı itibariyle sektörde toplam ham çelik kapasitesi 51,8 milyon tona ulaşmıştır. Söz konusu ihracatımız 2011 yılında %25 oranında artarak 17milyar dolar olmuştur.

Türkiye, 2012 yılı itibarıyla gerçekleştirilen 35,8 milyon tonluk üretimiyle bir önceki yıla göre (34,1 milyon ton) ham çelik üretimini % 5,2 arttırmıştır. Bu performansıyla Türkiye, Dünya Ham Çelik Üretim sıralamasında ilk 10 ülke arasında 8. sırada yer almıştı

Dünya alüminyum ticaret hacmi 2010 yılı itibarı ile 292,7 milyar dolara ulaşmıştır. Bu büyük pastada Türkiye, 4,4 milyar dolarlık ticaret hacmi ile %1,5’luk bir pay almıştır. Türkiye, büyük Avrupa pazarı ve büyümekte olan Orta Doğu pazarına olan coğrafi yakınlığı, iç talebindeki artış potansiyeli, yatırımlar sonucu artan kalitesi ve rekabetçi avantajları ile üretim kapasitesini her yıl ortalama %6,6 oranında artırmaktadır.

Türkiye, Dünya sıralamasında 2010 yılı alüminyum ihracatında 1,917 milyar dolar ile 20. sırada yer almıştır. Türkiye sürekli artan üretimi ve ihracatı ile 2020 yılına kadar tüm ürün gruplarında 970.000 ton ihracat rakamına ulaşması beklenmektedir.

MADEN

Dünyada 132 ülke arasında toplam maden üretim değeri itibarıyla 28‘inci sırada yer alan ülkemiz, maden çeşitliliği açısından ise 10‘uncu sırada bulunmaktadır.

Günümüzde dünyada yaklaşık 90 çeşit madenin üretimi yapılmaktayken ülkemizde 60 civarında maden türünde üretim yapılmaktadır.

Başta endüstriyel ham maddeler olmak üzere, bazı metalik madenler, linyit ve jeotermal kaynaklar gibi enerji ham maddeleri açısından ülkemiz zengindir.

Türkiye madencilik sektörü, 2002 ve 2008 yılları arasında 4 milyar TL’den 15,1 milyar TL’ye yükselen cirosu, 2010 yılı itibarı ile 114.000 bin kişilik istihdam kapasitesi ile ülkemizin sanayi üretiminde önemli sektörlerinden biri konumuna gelmiştir. Madencilik sektörü gayri safi yurt içi hasıla miktarı 2000 yılında 1,6 milyar TL iken bu rakam 2010 yılında 15,7 milyar TL’ye ulaşmış, sektörün aynı dönemdeki toplam gayri safi yurt içi hasıla içindeki payı ise %1’den %1,4’e çıkmıştır.

Türk madencilik sektörü, 2013 yılı için belirlediği 4,5 milyar dolarlık ihracat hedefini Kasım ayı sonunda aştı. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) verilerine göre Ocak-Kasım 2013 döneminde 4 milyar 617 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren sektör, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla ihracatını %22 artırdı.

Çukurova Metal Sektörü

Metalik madenler içinde krom, demir ve manganez, kurşun, çinko, enerji hammaddelerinden kömür ve endüstriyel hammadde kaynaklarından kuvars ve kuvarsit, kil, barit, kireçtaşı ve kum agregası ve pomza bu zenginliklerin başında gelmektedir.

Adana ili Türkiye içinde metalik ve endüstri madenleri bakımından önemli bir potansiyele sahiptir. Krom madenciliğinde Türkiye genelinde 4. bölgeyi oluşturan Adana ili, komşu olduğu Mersin ve Hatay limanlan sayesinde önemli ihraç potansiyeline sahiptir.

Rusya Çelik sanayinin önde gelen şirketlerinden MMK 2 milyar doların üzerinde yatırımını bölgemize gerçekleştirdi.

Sonuç olarak 21. yüzyıla girerken Adana madencilik sektöründe de iddialı olabilecek ve ülke ekonomisine katkılar sağlayacak potansiyele sahiptir. Enerji açığını kapatmak amacıyla çevre dostu domestik yakıt üretimine elverişli kaliteli kömür ithalatı da Adana il sınırları içerisindeki Toros Gübre ve Kimya Sanayi limanından gerçekleştirilmektedir.

MADEN

Metalik madenler içinde krom, demir ve manganez, kurşun, çinko, enerji hammaddelerinden kömür ve endüstriyel hammadde kaynaklarından kuvars ve kuvarsit, kil, barit, kireçtaşı ve kum agregası ve pomza bu zenginliklerin başında gelmektedir.

Krom madenciliğinde Türkiye genelinde 4. bölgeyi oluşturan Adana ili, komşu olduğu Mersin ve Hatay limanları sayesinde önemli ihraç potansiyeline sahiptir.

Bölgemizin Yeraltı zenginlikleri

· Kurşun-çinko: En önemlisi olan Kozan-Horzum yatağı büyük ölçüde tüketilmiştir. Diğer yataklar ise önemli bir ekonomik rezerv oluşturmamaktadır.

· Krom: Aladağlar çevresinde çıkarılır.

· Barit: Mersin ve Adana çevresinde çıkarılır.

· Boksit (alüminyum):

· Demir: Adana (Feke ve Saimbeyli) çevresinde çıkarılır.

· Altın: Mersin ve çevresinde işletilmeye açılmamış Türkiye’nin en büyük altın rezervi vardır.

· Asbest: Doğu Akdeniz’de Hatay çevresinde çıkarılır.

· Kireçtaşı: Rezerv olarak oldukça zengindir. Dört kireç fabrikası bulunmaktadır.