Enerji

Hızla artan nüfus ve büyüyen ekonomilere paralel olarak dünyadaki ve ülkemizdeki enerji ihtiyacı ve tüketimi de artmaktadır. Dünyadaki elektrik üretiminin yaklaşık %67’si fosil yakıtlardan elde edilirken Türkiye’deki elektrik üretiminin %73’ü fosil kaynaklara dayalı termik santrallerden, kalan kısmın büyük çoğunluğu da hidroelektrik santrallerden elde edilmektedir. Yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretim oranı dünyada % 3,7 iken, ülkemizde yaklaşık % 3,1’dir. Bu oranın hızla artması beklenmektedir.

2020 yılına kadar nükleer enerji santrallerinin elektrik enerjisi üretimindeki payının en az %5 seviyesine ulaşması ve uzun dönemde daha da arttırılması, teknolojik gelişmeler takip edilerek güneş enerjisi kullanımının yaygınlaştırılması ve ülke potansiyelinin azami ölçüde değerlendirilmesi istenmektedir.

Türkiye Elektrik iletim A.Ş’nin (TEIAŞ) hesabına göre, güneş enerjisinden yılda 380 milyar KWh elektrik üretebilecek potansiyele sahibiz. Türkiye’nin geçen yılki elektrik tüketiminin 229 milyar kWh olduğu göz önüne alınırsa bu potansiyelin ne kadar yüksek olduğu daha iyi anlaşılıyor, öyle ki sadece Tuz Gölü’nün üzeri tamamen güneş panelleriyle kaplansa, başka hiçbir yatırıma ihtiyaç duymadan Türkiye’nin elektrik ihtiyacı karşılanabiliyor.

Güneş Enerjisi Santrali kurma maliyeti azaldı. Kamunun güneş enerjisi alım fiyatı, halen yürürlükte olan Yenilenebilir Enerji Kanunu uyarınca 13 (dolar) sent. Enerji üretimi için kullanılan ekipmanın tamamen yerli olması durumunda bu fiyat 19.5 sente yükseliyor. Devlet, 10 yıl süreyle alım garantisi veriyor.

Çukurova Bölgesinde Enerji

Çukurova Bölgesi yenilenebilir enerji alanında HES ’lerin yanında güneş, rüzgâr ve biokütle enerjisi üretme potansiyeline de sahiptir.

Bölgedeki elektrik enerjisi üretimi genelde hidroelektrik santrallerle sağlanmaktadır. Üretim miktarı dikkate alındığında ise Yumurtalık ’ta kurulu termik santral tek başına öne çıkmaktadır. Bölgedeki toplam yıllık üretim yaklaşık 11,5 milyar kWh, toplam kurulu güç ise 1968 MW’dir

Türkiye’nin yıllık toplam güneş enerjisi potansiyelinin bölgelere göre dağılımı incelendiğinde, en fazla güneş enerjisi alan Güneydoğu Anadolu Bölgesini, Çukurova Bölgesinin de içinde bulunduğu Akdeniz Bölgesi’nin izlediği görülmektedir. Akdeniz Bölgesi’nde yıllık gün ışığı süresi 2956 saat olup Türkiye’nin 2640 saat olan değerinin üzerinde yer almaktadır. Bölgenin yıllık toplam güneş enerjisi de 1390 kWh/m2 ile Türkiye değerinin üzerinde bulunmaktadır.

Çukurova Bölgesi Türkiye’nin önemli dış ticaret kapılarından biridir.

Çukurova yılın ortalama 300 gününü güneşli geçiren bir bölgedir. Bu bölgede enerji sanayinin geliştirilmesi için önemli bir sebeptir.

· Gelişmiş bir uygulama ile önemli yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan Fotovoltaik güneş enerjisi tesislerinin kurulumunu yaygınlaştırmak; böylece büyük ölçüde tasarruf elde etmek,

· Önemli uluslar arası cazibe merkezi ve üretim üssü olmak,

· Bölgeye gelecekte yapılması planlanan ve mevcut boru hatlarıyla dünyanın önde gelen enerji dağıtım üslerinden biri olmak

· Elektrik enerjisi üretiminde Nükleer enerji santralleri payını en az yüzde %5 seviyesine getirmek ve bu seviyeyi uzun vadede daha da yükseltmek,

· Teknolojik gelişmelerden faydalanarak güneş enerjisi kullanımını yaygınlaştırmak ve ülkenin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek,

· Üretimde doğal gaz seviyesini %30’a düşürmek,

· Yenilenebilir kaynakların elektrik enerjisi üretimindeki payını %30’un üzerine çıkarmak

· Rüzgâr enerjisi kurulu gücünün 20 bin MW’ye çıkarmak Türkiyenin 2020 ve 2023 için belirlediği hedefler arasındadır.

Ayrıca, 5346 sayılı “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun” ve ilgili teşvikler, yenilenebilir enerji konusunda yatırımları artırmayı ve hızlandırmayı amaçlamaktadır.

Çukurova Bölgesinde Enerji Projeleri

· Akkuyu Nükleer Santrali (Silifke, Mersin)

· Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi (Adana)

· Akkuyu Nükleer Enerji Santrali

· Enerji Koridoru ve Terminali

· Greenway Projesi (Toroslar, Mersin)

Tüm bunlara ek olarak, Yumurtalık ve Tufanbeyli’de yapımı için değerlendirme aşamasında olan pek çok enerji santralinin lisans uygulamaları yapılmaktadır.

Adana’nın kuzeyine ve Mersin’in geneline yayıldığı belirtilen plana göre Hidroelektrik santral yatırımlarında Mersin’e kurulabilecek rüzgâr enerji santrali (RES) güç kapasitesi 3 bin 531 MW iken Adana’da 898 bin 72 MW olduğu ifade ediliyor.

Ceyhan ilçesinin farklı kalite ve özelliklerdeki ham petrolün uluslar arası piyasalara sunulabildiği, rafineri, petrokimya tesisleri ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihraç terminalinin bulunduğu entegre bir enerji merkezi haline getirmek de bölgenin enerji hedefleri arasında yer alıyor. Bölge yenilenebilir enerji potansiyeli bakımından zengin olmasına rağmen bu potansiyelin henüz yeterince kullanılmadığı da planda ifade edilmektedir.

Mersin’de rüzgar enerjisi santrali yatırımları hızla artmaktadır. Başta Mersin olmak üzere Çukurova Bölgesi güneş enerjisi yatırımları için oldukça tercih edilen bir bölgedir. Bölgenin global radyasyon değerleri, güneşlenme süresi gibi yıl boyu Türkiye ortalamasının üzerindedir.